loading

ازدواج با فردی که در گذشته مانده!

post-cover
🔸🔸🔸

یکی از آسیب‌رسان‌ترین رابطه‌ها برای ازدواج، ارتباطی‌ست که در آن یک و یا هر دوی طرفین هنوز از رابطه قبلی خود التیام پیدا نکرده‌اند و همچنان در ذهن‌شان گذشته را به شکل بسیار عمیق و پررنگی دنبال می‌کنند.

 

🔸🔸🔸

بسیاری از افراد در گذشته خود روابطی داشته‌اند که ممکن است با بخش بزرگی از احساسات‌شان راجع به این فصل از زندگی کنار نیامده باشند و در صورتی که وارد رابطه تازه‌ای شوند، تمامی احساسات گذشته را وارد رابطه جدید کرده و چیزی جز یاس و نا‌امیدی به طرف مقابل خود نمی‌دهند.

 

🔸🔸🔸

 

افرادي كه هنوز از روابـط قبلـي خـود التيـام پیدا نکرده‌اند را ميتوان با این ويژگي‌ها شناخت: 

 

🔸🔸🔸

  • هنوز خشم و انزجار شديدي نسبت به معشوق قبلي خود در دل دارند .


 

هرچه خشم و عـصبانيت بيـشتري از گذشـته در دل مانـده باشـد، بـه همـان ميـزان توانايي

فرد براي عشق ورزيدن در روابط فعلي كاهش پيدا ميكند.

 

 

🔸🔸🔸

  • هنوز بخاطر ارتباط پيشين خود احساس گناه ميكند و خود را مسئول ميداند.


 

چنانچه نامزد شـما نـسبت بـه نـامزد قبلـي خـود احـساس گنـاه مـي‌كنـد و تأسـف ميخورد، آن احساس او حتماً با قابليـت و توانمنـدي او در ورود بـه رابطـه جديـد تـداخل پیدا ميكند.

 

🔸🔸🔸

  • هنوز رنجش خاطر و آزار و اذيتي را كه از رابطه قبلي ديده است، فراموش نكرده و در شوك روحي بسر می‌برد.


 

برخي از افراد وسوسه مي‌شوند كه بـا ايـن افـراد ازدواج كننـد، تـا آنهـا را نجـات دهند.

غافل از اينكه التيام اين افراد، نياز به زمان و كمك تخصصي دارد. اگـر كـسي تـا بـه اين حد آسيب ديده است، بايد به او وقت داد تا خـود را بـه كمـك افـراد متخـصص التيـام دهد.