loading

اهمیت دوران نامزدی

post-cover
🔸از دوران نامزدي تعاريف متفاوتي وجود دارد؛ برخي فاصله عقـد و عروسـي را دوران نامزدي محسوب ميكنند. برخي ديگر زمـان بعـد از عقـد، تـا هنگـامي كـه بـه خانـه مشترك بروند.

و بـسياري ديگـر، زمـان قبـل از عقـد را ...

اما بهرحال دوران نامزدي با وعده ازدواج شروع ميشود و با عقد رسمي پايان ميگيرد و حداقل خانواده اصـلي دختـر و پسر از آن آگاه هستند.

شروع نامزدي ميتواند با در دست كردن حلقه و احتمالاً يـك جشن كوچك همراه باشد.

 

*****

 

🔸پس از اينكه افراد به يكديگر قول ازدواج دادند و دوران نامزدي را آغاز كردند، تعهدشان به يكديگر افزايش و حساسيت شان نسبت به تعهد فرد مقابل نيز بیشتر می شود.

در اين دوران لازم است وفاداري و تعهد فرد مقابل براي ديگري ثابت شود؛ در صورتيكه در اين تعهد خللي وارد شود، طبيعي است كه ارتباط رو به ويراني میرود.

البته ممكن است رابطه ويران نشود اما حتماً اثر خود را براي هميشه در ذهن فرد مقابل خواهد گذاشت.

 

*****

 

🔸دوران نامزدي يك دوره حد واسط است كه فرد را آماده ورود به زندگي مشترك مي‌كند؛

 

  • در اين دوره ارتباط نامزدها با يكديگر بيشتر و شناخت افراد از يكديگر عمق پيدا مي‌كند.


 

  • خانواده و دوستان فرد، وارد رابطه مي‌شوند و فرد، قبل از ازدواج مي‌تواند با آنها آشنا شود.


 

  • شناخت شبكه ارتباطي نامزد، شناخت خانواده و دوستان نامزد و بيرون رفتن با او اين فرصت را فراهم مي‌كند تا ما بتوانيم شناختهاي قبلي خود را بازنگري كنيم، بتوانيم آينده خود را تا حدودي ببينيم و براي زندگي مشترك آماده شويم.


 

  • همانگونه كه مردم مي‌گويند مشت نمونه خروار است، دوران نامزدي هم تا حدودي نمونه دوران بلند مدت زندگي مشترك است.


 

*****

 

  🔸سه کارکرد عمده دوران نامزدی عبارتند از:   

 

1 – عمیق تر شدن آشنایی

2   -آمادگی برای ورود به زندگی مشترک

3  -پذیرفتن نامزد به عنوان همسر و قطعیت در تصمیم گیری

 

*****

 

🔸عمیق تر شدن آشنایی

نامزدی این فرصت را فراهم می کند که نه تنها فرد مقابل را بهتر بشناسیم، بلکه خانواده و شبکه دوستان و ارتباط های او را نیز بهتر بشناسیم.

در زمان نامزدی ما این امکان را داریم که وارد خانواده فرد شویم، روابط خانوادگی و اعضای خانواده او را بشناسیم، به نحوه برخورد آنها با یکدیگر و با خود تا حدودی پی ببریم، با دوستان نامزد خود آشنا شویم و ارتباطات نامزد خود را تا حدودی بهتر بشناسیم.

 

*****

 

🔸آمادگی برای ورود به زندگی مشترک

 

زندگي مشترك نياز به آمادگي دارد. به غير از آمـادگي اقتـصادي، آمادگي عاطفي و فكري نيز لازم است . فردي كه براي حداقل 20 سال بـا خـانواده خـود زندگي كرده، براي اين كه بتواند از آنها جدا شود و تمـام اوقـات خـود را بـا فـرد ديگـری بگذراند، نياز به تدريج زماني دارد.

فرايند نامزدی امكان اين تدريج زمـان را بـراي جدايي از خانواده اصلي و پيوستن به نامزد ايجاد ميكند.

 

*****

 

🔸پذيرفتن نامزد به عنوان همسر و قطعيت در تصميم گيری

 

نـامزدي ايـن امكان را فراهم ميكند كه انتخاب همسر در دو مرحلـه اتفـاق بيفتـد.

مرحلـه اول ابتـداي نامزدي است كه افراد به يكديگر قول ازدواج مي دهند و با هم نـامزد مـي شـوند و مرحلـه بعدي در پايان نامزدي است كه افراد تصميم به عقد رسمي مي گيرند.

به نامزدها اين حق، هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ عرفي داده شده كه در صورتيكه به هردليلي نخواستند با يكديگرازدواج كنند، از هم جدا شوند.

 

*****

 

🔸طول زمان نامزدی

 

تحقيقات نشان ميدهد كه نامزدي كمتر از شش ماه و نامزدي بيشتر از سه سال، با طلاق بعدي در ارتباط است.

بنابراين پيشنهاد ميشود كه دوره نامزدي كمتر از شش ماه نباشد و بيشتر از سه سال نيزبه طول نيانجامد.